Koulutukset

Picture

Vektorigrafiikka perusopetuksessa

Vektorigrafiikka on tietokonegrafiikkaa, joka perustuu koordinaatistoon sidottuihin objekteihin. Objektien muodot ja ominaisuudet esitetään koordinaatein sekä matemaattisin funktioin. Tämä mahdollistaa sen, että vektorigrafiikalla luodun kuvan kokoa voidaan muuttaa (skaalata) ilman, että kuvasta tulee rakeinen kuten bittikarttakuvasta suurennettaessa, sekä sen, että kuvan muotoa voidaan muuttaa: esimerkiksi kiertää (rotaatio) koordinaatistossa. (Wikipedia)

Vektorigrafiikkaa käytetään yhä enemmän esimerkiksi mainoksissa, peleissä, teknisissä piirroksissa ja kartoissa. Sen käyttö nivoutuu luontevasti esim. käsityön, matematiikan ja kuvaamataidon OPSin sisältöihin. Tule tutustumaan vektorigrafiikkaan ja tee oppilaittesi kanssa innostavia ja näyttäviä projekteja, jonka kautta opituilla taidoilla on taatusti käyttöä tulevaisuudessa.

Lue lisää ja osallistu

28.11.2018 08:30
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 2 – Varhaiskasvatuksen pedagogiikka näkyväksi!

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa syvennetään osallistujien mediapedagogista osaamista ja perehdytään yhdessä kokeillen sisällöntuottamisen, dokumentoinnin ja osaamisen jakamisen mahdollisuuksiin digiä hyödyntäen.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa varhaiskasvattajien osaamista digin ja mediakasvatuksen huomioimisessa osana oman työyhteisön pedagogista arkea. Toiminnallisen työskentelyn kautta perehdytään osallistaviin ja innostaviin mediailmaisun, viestinnän ja sisällöntuottamisen muotoihin sekä osaamisen jakamiseen. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin sekä digivälineiden ja verkon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää ja osallistu

29.11.2018 08:30
Picture

AVEKKI -koulutus/Varhaiskasvatus- ja perusopetus

AVEKKI -toimintatapamalli soveltuu käytettäväksi erityisesti tilanteisiin/työyhteisöihin, joissa kohdataan uhkaavaa, aggressiivista tai väkivaltaista puheilmaisua ja/tai käyttäytymistä. Toimintatavan keskeisiä periaatteita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, tilanteeseen parhaiten sopivan, yksilöllisen toimintatavan valinta sekä työntekijöiden turvallisuuteen liittyvät asiat.

Lue lisää ja osallistu

04.12.2018 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

10.01.2019 13:15
Picture

iPad pedagogisena välineenä

iPad hallussa, mutta mistäs saisi ideoita ja käytännön esimerkkejä, jotka voi suoraan hyödyntää oppilaiden kanssa? Luokanopettajille suunnatussa, neljän iltapäivänä iPad pedagogisena välineenä koulutuksessa pääset harjoittelemaan käytännössä, kuinka iPadia voidaan käyttää konkreettisesti opetuksessa ja oppimisessa. Tutustut sovelluksiin, jotka tukevat oppilaan oppimisprosessia sekä työskentelytapoihin, jotka mainitaan uudessa opetussuunnitelmassa.

Koulutuksessa perehdytään mm. siihen, mitä hyötyä on tablet laitteiden käytöstä opetuksessa ja mitä onnistunut oppimiskokemus vaatii. Mitä uusia mahdollisuuksia se tuo opetuksen pedagogiikkaan. Harjoitellaan käytännönläheisin esimerkein oppimismateriaalin tuottamista ja iPadin pedagogista käyttöä.

Kouluttajana toimii opettaja / Apple Education Trainer Janne Nissinen.

Lue lisää ja osallistu

17.01.2019 14:00
Picture

Luovuus, digitaalisuus ja tarinankerronta yhdistyy - opi yksi käyttökelpoinen menetelmä toteutettavaksi lapsiryhmässä iPadilla 30.1

Teemme sadun iPadia ja iMovie ohjelmaa käyttäen. Tässä tavassa yhdistyvät digitaalisuus, luovuus ja tarinan kerronta eli samalla toteutamme monipuolisesti uutta vasua.

Omat iPadit mukaan.

Lue lisää ja osallistu

30.01.2019 12:45
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - käytännön ratkaisuja arjen tilanteisiin ja työssä jaksamiseen

Kaikille kasvatus- ja opetusalan työntekijöille sopivan kaksipäiväisen koulutuksen sisältöjä ovat:

- Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen

- Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy

- Oppia uusia tapoja kohdata haasteita/pulmatilanteita

- Kokemusten jakaminen, vertaisyhteisöjen kehittäminen ja jaksamisen tukeminen

- Työssä uudistumien, työn ilon vahvistaminen

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

31.01.2019 08:30
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

07.02.2019 13:15
Picture

Lasten mindfulness-ohjaamisen perusteet

Kaksi koulutuspäivää sisältävällä kurssilla opitaan mindfulness-menetelmän perusteet, runsaasti erilaisia lasten mindfulness-harjoituksia, niiden ohjaamisen tärkeimmät erityistekijät ja mindfulness-harjoitusten hyötyjä lapsille. Opimme ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja ratkaisemaan sen, minkälaisia harjoituksia teemme kunkin ryhmän kanssa. Harjoittelu on omakohtaista ja kokemuksellista, koska mindfulness hahmottuu omien oivallusten kautta. Opiskelu vaihtelee mielekkäästi harjoitteiden tekemisen ja teorian välillä. Osallistujat voivat jo kurssin aikana suunnitella kokonaisuuksia omia ryhmiään ajatellen. 

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.

Kouluttajana toimii tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, FM Elina Kauppila.

Lue lisää ja osallistu

08.02.2019 08:30
Picture

Kutsu leikkiin -koulutuspäivä

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi taaperoryhmässä? Pienten lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 1-3-vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

11.02.2019 09:00
Picture

Pienten pedagogiikka -koulutuspäivä varhaiskasvattajille

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottavat pedagogiikkaa lasten iästä ja varhaiskasvatusmuodosta riippumatta. Kentällä on kuitenkin havahduttu siihen tosiasiaan, että pedagoginen osaaminen päiväkodin pienimpien ryhmissä sekä perhepäivähoidossa ei useinkaan vastaa varhaiskasvatussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Jo vuosia on ymmärretty pedagogiikan ja perushoitotilanteiden välinen yhteys sekä sensitiivisen vuorovaikutuksen merkitys laadukkaan alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksen edellytyksenä. Mutta kuinka tuetaan lasten osallisuutta ja esimerkiksi monilukutaidon kehittymistä jo pienten ryhmissä? Entä voidaanko alle 3-vuotiaiden ryhmissä puhua opetuksesta?

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa pedagogista ajattelua alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Aiheeseen syvennytään tuoreimman teoriatiedon ja  käytännön esimerkkitilanteiden avulla sekä erityisesti tuoreen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja mm. hoidollinen käytännön painotus vs. pedagogiikan painottaminen laissa ja vasussa, osallisuus,  pedagoginen dokumentointi ja digitaaliset työvälineet.

Lue lisää ja osallistu

12.02.2019 12:00
Picture

Varhaiskasvatuksen Helmi-yhdyshenkilöiden koulutus 12.2. klo 13.30-15.30

Lomakkeiden lukuoikeuksien jakaminen Helmessä (esim. varhaiskasvatuksesta esiopetukseen lomake)

Lue lisää ja osallistu

12.02.2019 13:30
Picture

Aamujooga & tietoisen läsnäolon menetelmät & School Race

Koulutus alkaa joogalla. Uusi päivä sarjasta tutut näyttelijät Anu Niemi ja Sanni Haahdenmaa pitävät aamupäivän aikana koulutettaville joogatunnin. Tunti on hyvä paikka ladata omia akkuja ja samalla saada vinkkejä myös oppilaiden kanssa toteutettavaan toimintaan. Joogan jälkeen Anu ja Sanni tutustuttavat myös tietoisen läsnäolon harjoittamiseen (rentouttamistaidot, hetkessä oleminen, keskittyminen).

School Race -kisailussa liikunnallinen toiminta saadaan yhdistettyä opiskeluun. Opiskeluun liittyvät asiat voivat olla mm. ongelmanratkaisua, tietojen hakemista tai vaikkapa kokeeseen kertaamista.

Seinäjoen Törävän koulun opettajan Juha-Matti Matilaisen kehittelemä School Race -toimintamalli Amazing Race -televisio-ohjelman pohjilta haastaa oppilaat kisaamaan ryhmissä. School Racen ideana on erilaisten tehtävien suorittaminen tietyssä järjestyksessä oppilaitoksen eri ympäristöjä hyödyntäen. Tehtävät voivat olla esimerkiksi kysymyksiä tulevasta koealueesta, kasvien tunnistamista ulkona, lyhyen videon tekemistä, laskutehtävien tekemistä ja niin edelleen. Vain opettajan mielikuvitus on rajana ja monipuolisuus on tietenkin suositeltavaa.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu Tampereen kaupungin opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Lue lisää ja osallistu

13.02.2019 08:30
Picture

Taidetta ja liikettä kielenopetukseen! Tervetuloa saamaan uusia virikkeitä

Kieliä kehiin! -hanke järjestää toiminnallisen koulutusaamupäivän kielenopettajille.

Koulutuspäivä kahvitarjoiluineen on osallistujille maksuton. Koulutukseen mahtuu 26 osallistujaa.

TALK-työpajan tavoitteena on esitellä Zodiak - Uuden tanssin keskuksen ”Taidetta ja liikettä kielten-opetukseen” -hanke ja tutustuttaa osallistujat hankkeen aikana kehitettyihin keinoihin, joiden avulla kieltä voidaan oppia toiminnan ja liikkeen kautta. Koulutus tarjoaa valmiita, omaan työhön sovellettavia toiminnallisia opetusmenetelmiä. Työpajassa osallistujat pääsevät itse oppilaan roolissa kokeilemaan kielenoppimista, jonka lähtökohta on kehossa. Kielenoppimista lähestytään kaikkien aistikanavien, pelin ja leikin kautta, jolloin ilmapiiri on rento ja hauska sekä otollinen oppimiselle. Kaikki tehtävät harjoitteet on sovellettavissa eri kielille. Työpajaan kannattaa osallistua vaatteissa, joissa on mukava olla ja liikkua.

Lue lisää ja osallistu

13.02.2019 09:00
Picture

Luovuus, digitaalisuus ja tarinankerronta yhdistyy - opi yksi käyttökelpoinen menetelmä toteutettavaksi lapsiryhmässä iPadilla 13.2

Teemme sadun iPadia ja iMovie ohjelmaa käyttäen. Tässä tavassa yhdistyvät digitaalisuus, luovuus ja tarinan kerronta eli samalla toteutamme monipuolisesti uutta vasua.

Omat iPadit mukaan.

Lue lisää ja osallistu

13.02.2019 12:45
Picture

Draamaa kielten tunneille! Tervetuloa saamaan uusia virikkeitä kielenopetukseen!

Kieliä kehiin!-hanke järjestää toiminnallisen täydennyskoulutusiltapäivän kielenopettajille.

Draamaa oppitunnille! -työpajassa tutustumme draamakasvatukseen opetusmetodina sekä kokeilemme oppilaan roolissa erilaisia, hauskoja harjoitteita, joita voi hyödyntää kieltenopetuksessa. Työpajaan kannattaa osallistua vaatteissa, joissa on mukava olla ja liikkua.

Koulutuspäivä kahvitarjoiluineen on osallistujille maksuton. Koulutukseen mahtuu 26 osallistujaa.

Ilmoittautuminen 6.2.2019 mennessä.

Lue lisää ja osallistu

13.02.2019 13:00
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille perusopetuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

14.02.2019 09:00
Picture

Kutsu leikkiin -koulutuspäivä

Leikin merkitystä on korostettu aina, mutta millainen on aikuisen rooli leikissä ja mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjessa? Lasten leikki tarvitsee tuekseen aikuista, jotta leikki voi kukoistaa myös lasten omana toimintana. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Kutsu leikkiin -koulutuspäivä tarjoaa aikuisille välineitä lasten leikin tukemiseen 3-6-vuotiaiden lasten tarpeet ja leikin ominaispiirteet huomioiden.

Lue lisää ja osallistu

14.02.2019 09:00
Picture

Haastavan käyttäytymisen syyt, kohtaaminen ja ennaltaehkäisy

Kaikille varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmille tarkoitetussa koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen syihin, kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa pohditaan, mitkä ovat haastavan käyttäytymisen syitä, miten ennaltaehkäistä ja analysoida sitä, miten toimia ammattillisesti haastavissa tilanteissa ja miten vaikuttaa haastavaan käyttäytymiseen. Kouluttajana toimii eo, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.

Lue lisää ja osallistu

15.02.2019 09:00
Picture

Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun (3.-6.lk ryhmä)

Rakenna oppilaidesi matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle!

Koulutuksessa rakennetaan yhteistä matemaattisen ajattelun polkua esiopetuksesta yläkouluun (0-9lk). Kahden lähikoulutuspäivän kokonaisuudessa saat tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja oppilaidesi matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Lue lisää ja osallistu

16.02.2019 10:00
Picture

Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun (7.-9.lk ryhmä)

Rakenna oppilaidesi matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle!

Koulutuksessa rakennetaan yhteistä matemaattisen ajattelun polkua esiopetuksesta yläkouluun (0-9lk). Kahden lähikoulutuspäivän kokonaisuudessa saat tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja oppilaidesi matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Lue lisää ja osallistu

16.02.2019 10:00
Picture

Vahvuutta lukukäsitteeseen, ymmärrystä yhtälönratkaisuun (0.-2.lk ryhmä)

Rakenna oppilaidesi matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle!

Koulutuksessa rakennetaan yhteistä matemaattisen ajattelun polkua esiopetuksesta yläkouluun (0-9lk). Kahden lähikoulutuspäivän kokonaisuudessa saat tutkittua tietoa ja käytännön työkaluja oppilaidesi matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Lue lisää ja osallistu

16.02.2019 10:00
Picture

Kieltenopettajien koulutuspäivä (aamupäivä)

Kieliä kehiin! -hanke järjestää Tampereen kaupungin kielenopettajille infotilaisuuden ja toiminnallisen kielenopetuksen työpajan.

Koulutuspäivän ohjelma:

9-10  Outi Verkama, projektikoordinaattori, kielenopettaja:

Tampereella varhennetaan! Kuulumisia kielenopetuksen varhentamisesta.                                          

10-12 Leena Pulli; kielenopettaja:

Virikkeitä toiminnalliseen kielenopetukseen itse kokeillen.

 

Päiväkahvit nautitaan koulutuspäivän lomassa.

Lue lisää ja osallistu

18.02.2019 09:00
Picture

Kieltenopettajien koulutuspäivä (iltapäivä)

Kieliä kehiin! -hanke järjestää Tampereen kaupungin kielenopettajille infotilaisuuden ja toiminnallisen kielenopetuksen työpajan.

Koulutuspäivän ohjelma:

13-14  Outi Verkama, projektikoordinaattori, kielenopettaja:

Tampereella varhennetaan! Kuulumisia kielenopetuksen varhentamisesta.                                          

14-16 Leena Pulli; kielenopettaja:

Virikkeitä toiminnalliseen kielenopetukseen itse kokeillen.

 

Päiväkahvit nautitaan koulutuspäivän lomassa.

Lue lisää ja osallistu

18.02.2019 13:00
Picture

Koulun kemikaaliturvallisuus ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät säädökset ja räjähdyssuojausasiakirjan tarkoitus. Lisäksi tutustutaan juuri valmistuneeseen koulujen kemikaalityökaluun sekä sen sisältämiin kemikaalilistoihin, -laskuriin ja riskienarviointitaulukkoon. Koulutuksessa saadaan tietoa myös kemikaalien käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä sekä toimenpiteistä erilaisissa kemikaalionnettomuuksissa.

Lue lisää ja osallistu

21.02.2019 12:30
Picture

Lasten kehotunnekasvatus

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja tukea alle kouluikäisen lapsen kehotunnekasvatuksesta ja seksuaalisesta kehityksestä, malleja miten vastata lasten kysymyksiin tai opettaa turvataitoja sekä keinoja puhua aiheesta vanhempien kanssa.  

Lue lisää ja osallistu

06.03.2019 09:00
Picture

Kikatus: Uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen!

Tervetuloa hakemaan uusia ideoita kielenopetuksen varhentamiseen! Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan työpajoissa kielenopetuksen varhentamisen hyväksi havaittuja käytänteitä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus osallistuja neljään työpajaan;  liikunta- ja musiikkipajaan, askartelupajaan, draama- ja leikkipajaan sekä peli- ja iPad-pajaan. Koulutus on maksuton ja soveltuu sekä uusille että jo kokeneille kielten varhentajille, niin kielenopettajille kuin luokanopettajille.

 

Lue lisää ja osallistu

07.03.2019 12:00
Picture

Luovuus, digitaalisuus ja tarinankerronta yhdistyy - opi yksi käyttökelpoinen menetelmä toteutettavaksi lapsiryhmässä iPadilla 7.3

Teemme sadun iPadia ja iMovie ohjelmaa käyttäen. Tässä tavassa yhdistyvät digitaalisuus, luovuus ja tarinan kerronta eli samalla toteutamme monipuolisesti uutta vasua.

Omat iPadit mukaan.

Lue lisää ja osallistu

07.03.2019 12:45
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää matematiikan opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

07.03.2019 13:15
Picture

Digiajan osaamisen päivitys 2 – Varhaiskasvatuksen pedagogiikka näkyväksi!

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa syvennetään osallistujien mediapedagogista osaamista ja perehdytään yhdessä kokeillen sisällöntuottamisen, dokumentoinnin ja osaamisen jakamisen mahdollisuuksiin digiä hyödyntäen.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa varhaiskasvattajien osaamista digin ja mediakasvatuksen huomioimisessa osana oman työyhteisön pedagogista arkea. Toiminnallisen työskentelyn kautta perehdytään osallistaviin ja innostaviin mediailmaisun, viestinnän ja sisällöntuottamisen muotoihin sekä osaamisen jakamiseen. Koulutus antaa tukea ja käytännön ohjausta myös varhaiskasvattajien omiin TVT-taitoihin sekä digivälineiden ja verkon monipuoliseen hyödyntämiseen.

Lue lisää ja osallistu

08.03.2019 08:30
Picture

AVEKKI -koulutus/Varhaiskasvatus- ja perusopetus

AVEKKI -toimintatapamalli soveltuu käytettäväksi erityisesti tilanteisiin/työyhteisöihin, joissa kohdataan uhkaavaa, aggressiivista tai väkivaltaista puheilmaisua ja/tai käyttäytymistä. Toimintatavan keskeisiä periaatteita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, tilanteeseen parhaiten sopivan, yksilöllisen toimintatavan valinta sekä työntekijöiden turvallisuuteen liittyvät asiat.

Lue lisää ja osallistu

14.03.2019 08:30
Picture

Positiivinen cv-koulutus

Koulutuksessa muodostetaan kokonaiskuvan siitä, mitä vahvuusperustaisuus ja positiivinen pedagogiikka tarkoittavat opetuksessa sekä saadaan keinoja ja työvälineitä soveltaa sitä työssä ja työyhteisössä. Lisäksi opitaan ohjaamaan lapsia ja nuoria tunnistamaan, kehittämään ja dokumentoimaan vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan Positiivisen CV:n (PCV) avulla.

Lue lisää ja osallistu

19.03.2019 09:00
Picture

Luovuus, digitaalisuus ja tarinankerronta yhdistyy - opi yksi käyttökelpoinen menetelmä toteutettavaksi lapsiryhmässä iPadilla 27.3

Teemme sadun iPadia ja iMovie ohjelmaa käyttäen. Tässä tavassa yhdistyvät digitaalisuus, luovuus ja tarinan kerronta eli samalla toteutamme monipuolisesti uutta vasua.

Omat iPadit mukaan.

Lue lisää ja osallistu

27.03.2019 12:45
Picture

Toiminnallisuutta esi- ja alkuopetuksen äidinkieleen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä koulutuskokonaisuus tarjoaa esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville innostusta, iloa ja paljon käytännön vinkkejä sekä välineitä uudistaa ja kehittää äidinkielen opetusta toiminnallisemmaksi.

Lue lisää ja osallistu

28.03.2019 13:15
Picture

Sosiaalisten ja psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy - syventävä koulutuspäivä

Suositun sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat opetustyössä koulutuspäivien syventävän, kolmannen koulutuspäivän aikana keskitytään työssäjaksamiskysymyksiin sekä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössä perheiden sekä lasten/nuorten kanssa. Koulutuspäivään voi tulla syventämään aiemmissa koulutuspäivissä opittua. Syventävä koulutuspäivä on kuitenkin oma kokonaisuutensa, joten aikaisempien koulutuspäivien suorittaminen ei ole este osallistumiselle.

Koulutuksen työmuoto on osallistujien kokemuksista ja tarpeista nousevien tapausesimerkkien läpikäyminen. Kokemusten pohjalta käydään läpi ongelmien tunnistamisen pulmia ja luodaan toimintamalleja sovellettaviksi erilaisiin tilanteisiin. Myös stressinhallintaa ja toimintaa kriisitilanteissa käsitellään tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Työtapa on ratkaisu‐ ja voimavarakeskeinen, joka tarkoittaa maanläheistä ja myönteistä tapaa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Työskentelytapa korostaa luovia ratkaisuja, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kouluttajina opettajat, työnohjaajat ja psykoterapeutit Jaana Rajaveräjä ja Henriikka Lappalainen.

Lue lisää ja osallistu

25.04.2019 08:30
Picture

Iloa ja voimaa luonnosta teemapäivä

Hiking travel kouluttajat järjestävät toiminnallisen Iloa ja voimaa luonnosta teemapäivän. Päivä tarjoaa toiminnallisia aktiviteetteja, malleja luonnossa järjestettävään opetukseen (oppitunnit, teemapäivät, liikuntapäivät).

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu Tampereen kaupungin opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Lue lisää ja osallistu

08.05.2019 08:30
Picture

Draamaa ja muita elämyksellisiä menetelmiä globaalikasvatukseen

Kiinnostavatko tarinat maailmalta, yhdenvertaisuus, rauhankasvatus sekä toiminnalliset menetelmät ja materiaalit näiden teemojen käsittelyyn? Rauhankoulun ja Tampereen seudun Maailmankoulun yhteistyössä järjestämä maksuton koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle.

Lue lisää ja osallistu

15.05.2019 13:00